سقط راجعه به وقوعِ حداقل ۲ سقط خودبخودی اطلاق می شود. بررسی ها توسط متخصصین مجرب، صاحب نظر و صاحب قلم که در این زمینه تجربه کافی داشته و تحقیقات جامعی در این خصوص انجام داده اند، انجام می گیرد. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، دلایلی که باعث سقط راجعه می شود با دلایل شکست مکرر در IVF یکی است بسیاری از این بررسی ها در بیمارانی که به طور متوالی دچار شکست مکرر در روش های کمک باروری می شوند نیز انجام می گیرد. این بررسی ها شامل بررسی کامل زن از نظر فاکتورهای رحمی، ایمینولوژی، ژنتیکی و عوامل موسوم به ترومبوفیلیا (منجر به لخته پذیری در عروق جنین و جفت اولیه) است. به موازات بررسی زن، مرد نیز توسط متخصص ارولوژی / اندرولوژی بررسی خواهد شد. همچنین با یک مشاوره ژنتیک دقیق، عوامل ژنتیکی و کروموزومی منجر به سقط و اختلال در لانه گزینی جنین می تواند تا حدودی شناسایی شده و با انجام PGD، جنین های نرمال به بیمار منتقل شود که بدین ترتیب از بروز سقط و یاIVF ناموفق بعدی جلوگیری خواهد شد.

بازگشت به معرفی