همگام با آخرین پروتکل های درمانی کشورهای اروپایی و امریکایی و برای اولین بار در ایران، از توصیه های تغذیه ای و مصرف مکمل های دارویی برای بهبود بخشیدن به وضعیت کلی اسپرم های دارای شکل غیر طبیعی، تعداد کم، یا کم حرکت استفاده می شود.

بازگشت به معرفی