برای انجام آزمایشات ژنتیکی روی جنین، لازم است یک سلول از جنین در اختیار متخصص ژنتیک قرار گیرد. بدین منظور تا روز سوم، جنین در شرایط آزمایشگاهی کشت داده می شود و در مرحله هشت سلولی توسط لیزر، شکافی در لایه خارجی جنین (زونا پلوسیدا) ایجاد شده و یک بلاستومر (سلول) خارج می شود.

بازگشت به خدمات