با توجه به تعداد تخمک های لقاح یافته، شرایط بیمار و صلاحدید متخصص جنین شناسی می توان به منظور انتخاب جنین بهتر با رشد و کیفیت مناسب و بهبود کیفیت لانه گزینی جنین، کشت جنین ها را تا مرحله بلاستوسیست ادامه داد و سپس به درون رحم منتقل نمود.

بازگشت به خدمات