در روز انتقال جنین، در صورتی که تعداد جنین های بیمار بیش از تعداد مورد نیاز برای انتقال باشد و همچنین کیفیت مناسبی برای فریز داشته باشد، تعدادی از آن ها به تشخیص جنین شناس و مشاوره با زوجین به روش انجماد شیشه ای فریز خواهند شد تا در صورت عدم بارداری و یا تمایل به بارداری بعدی، از این جنین ها استفاده شود. در برخی موارد، به صلاحدید پزشک متخصص زنان و با توجه به پروفایل هورمونی بیمار و یا آمادگی رحم، کل جنین ها فریز شده و در سیکل جنسی بعدی بیمار به رحم او منتقل می شود. امکان نگهداری این جنین ها، در بانک انجماد جنین برای سال ها وجود دارد. در صورت عدم وقوع حاملگی، باید زن در سیکل درمانی انتقال جنین قرار گیرد که با سونوگرافی‌های پیاپی و نظر متخصص زنان، روز انتقال جنین مشخص شده و جنین‌ها از حالت انجماد خارج و با استفاده از محیط کشت خاص، ذوب شده و جنین‌های با کیفیت مناسب برای انتقال انتخاب می‌شود.

بازگشت به خدمات