در مواردی که بیوپسی از بافت بیضه به منظور تشخیص آزواسپرمی باشد و همسر فرد هنوز سیکل درمانی برای تحریک تخمک گذاری را آغاز نکرده باشد و بیوپسی از بافت بیضه مثبت باشد، بافت بیضه فریز می شود تا از عمل جراحی دوباره در روز تخمک گیری زن جلوگیری به عمل آید.

بازگشت به خدمات