در مواردی که اسپرماتوژنز به دلایل مختلف روند رو به کاهش داشته باشد، برای حفظ باروری مردان می توان از روش فریز اسپرم استفاده کرد.
همچنین در موارد ابتلا به سرطان، می توان قبل از شروع شیمی درمانی اسپرم ها را فریز نمود.

بازگشت به خدمات