هیدروسالپنگوگرافی یا عکس رنگی رحم برای بررسی علت ناباروری و به خصوص بررسی لوله های رحمی بسیار ارزشمند است. تشخیص سلامت اندام های تولید مثلی بسیار مهم است. در این روش شکل و ساختمان رحم، باز بودن لوله های رحمی و احتمال چسبندگی های داخل لگن بررسی می شود.
برای انجام هیدروسالپنگوگرافی، ماده حاجب از طریق واژن و دهانه رحم به حفره رحم و لوله های رحمی تزریق شده و سپس از رحم عکسبرداری می شود. به این طریق چسبندگی های درون رحمی، پولیپ، فیبروم و انسداد و یا ضایعات لوله ها مشخص می شود.

بازگشت به خدمات