Laboratory Search
جهت بررسی اولیه مراحل درمان، انجام برخی آزمایشات به منظور تعیین عملکرد تخمدان و کیفیت آندومتر از قبیل بررسی عملکرد تیروئید، پرولاکتین، FSH، LH و پروژسترون برای خانم ضرورت دارد.
در موارد آزواسپرمی، مرد باید از نظر هورمون های FSH و LH مورد بررسی قرار گیرد.