شکست مکرر در IVF تصادفی نیست و در مواردی که بیش از سه بار انتقال جنین با کیفیت خوب داشته و حامله نشده اند، باید از نظر عوامل مؤثر در لانه گزینی بررسی شوند. در برخی موارد دلایل سقط مکرر و دلایل شکست لانه گزینی در IVF یکسان است. بسیاری از عوامل پاتولوژیک مانند اختلالات مخاط رحم باید با هیستروسکوپی بررسی شود. عوامل ایمینولوژیک و مولکولی مؤثر در لانه گزینی نیز در غالب بررسی های گسترده ای که جهت بیماران با شکست مکرر در لانه گزینی پس از IVF تعریف شده، در این مرکز قابل انجام است. در مواردی که علت عدم لانه گزینی، اختلالات ایمینولوژی و ترومبوفیلیا باشد با راهکارهای درمانی می توان میزان لانه گزینی را افزایش داد. همچنین با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، علت عدم لانه گزینی، اختلال کروموزومی در جنین ها می باشد و با توجه به امکان انجام PGD، می توان با این روش جنین های نرمال را انتخاب و منتقل کرد.

بازگشت به خدمات