تحریک تخمک گذاری توسط پروتکل های پیشرفته

این روش در بیمارانی که تخمک گذاری منظمی ندارند و یا دچار تنبلی تخمدان یا بیماری پلی کیستیک تخمدان (PCO) می‌باشند، بکار برده می شود. تحقیقات نشان داده است که تجویز دارو جهت تحریک تخمک گذاری می‌تواند شانس باروری را به میزان زیادی افزایش دهد. این بیماران تحت درمان تحریک تخمک‌گذاری قرار می گیرند، سپس پس از حصول تخمک یا تخمک های مناسب به بیمار گفته می شود که در زمان های خاص‌ و یک روز در میان نزدیکی نمایند.

بازگشت به خدمات