در مواردی که همه یا تعدادی از تخمک های بدست آمده از پانکچر پس از تحریک تخمک گذاری نابالغ باشند، می توان آن ها را در شرایط آزمایشگاهی کشت داد تا به بلوغ نهایی برسند.

بازگشت به خدمات