عدم وجود اسپرم در آزمایش منی (حداقل دو نمونه به فاصله سه روز) را آزواسپرمی می گویند. آزواسپرمی می تواند در اثر عدم وجود اسپرم در داخل بیضه و یا در اثر انسداد مجاری انتقال اسپرم ایجاد شود. تنها روش قطعی تعیین وجود یا عدم وجود اسپرم در داخل بیضه تکه برداری از آن می باشد که اصطلاحاً بیوپسی نامیده می شود. با در نظر گرفتن فاکتورهای مختلف و با تشخیص پزشک متخصص، این عمل می تواند به وسیله سوزن مخصوص (PESA) و یا عمل جراحی (TESE) انجام پذیرد. اسپرم بدست آمده، جهت انجام عمل میکرواینجکشن (ICSI) استفاده می شود.

بازگشت به خدمات