میکرواینجکشن روشی است که با استفاده از تکنیک هاى پیشرفته، یک اسپرم به داخل تخمک تزریق می شود و به دنبال آن لقاح، تقسیم سلولی و تشکیل جنین صورت می گیرد. این روش شامل سه مرحله می باشد که مراحل تحریک تخمدان و تخمک گیری مشابه IVF است و در مرحله سوم، اسپرم به داخل تخمک تزریق شده و در پی آن لقاح انجام می گیرد.
در این روش، جنین شناس با استفاده از میکروسکوپی با بزرگنمایی بالا قادر به تمایز اسپرم های طبیعی از غیر طبیعی بوده و پس از بی حرکت کردن اسپرم، به وسیله سوزنی بسیار نازک آن را به داخل تخمک تزریق می نماید و به دنبال آن لقاح، تقسیم سلولی و تشکیل جنین صورت می گیرد. برای بارور نمودن تخمک با این روش، نیازی به استفاده از تعداد زیادی اسپرم نبوده و برای هر تخمک، یک اسپرم تزریق می گردد.

بازگشت به خدمات