در مواردی که در مایع سمن مرد هیچ اسپرمی مشاهده نشود، این فرد آزواسپرم نامیده می شود. آزواسپرمی ممکن است انسدادی باشد که در این صورت قبل از شروع سیکل درمانی زن باید از آن مطمئن شد. برای رسیدن به این منظور از بیضه مرد نمونه برداری شده و در آزمایشگاه از نظر وجود یا عدم وجود اسپرم مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت وجود اسپرم در نمونه تکه برداری شده، زن در سیکل درمانی برای تحریک تخمک گذاری قرار می گیرد و در روز عمل تخمک گیری زن، مرد دوباره باید مورد عمل نمونه برداری از بیضه قرار گیرد مگر در مواردی که به صلاحدید آندرولوژیست، امکان فریز بافت بیضه وجود داشته باشد.
در صورت عدم وجود اسپرم در نمونه تکه برداری شده، زوجین در صورت تمایل می توانند کاندید اهدای جنین شوند.

بازگشت به خدمات