با توجه به صلاحدید متخصص جنین شناسی، انجام این آزمایشات به منظور تشخیص بهتر مشکل زوجین و توصیه روش درمانی مؤثرتر، پیشنهاد می گردد. این آزمایشات صرفاً جنبه تشخیصی دارند و به کمک آن می توان اختلالات مختلف موجود در اسپرم از جمله وجود آنتی اسپرم آنتی بادی، فراگمنتاسیون در DNA اسپرم و … را بررسی نمود.

بازگشت به خدمات