وازووازوستومی یا عمل بازگرداندن وازکتومی، یک عمل بسیار ظریف و حساس است که در اتاق عمل و با بیهوشی عمومی یا بی حسی نخاعی انجام می گیرد.

بازگشت به خدمات